about PARKAS in English

à propos de PARKAS en Français

 

PARKAS (Building trust to environmental policy as catalyst for a green transition) er et tverrfaglig forskningsprosjekt finansiert over fire år (2018-2021, utvidet 2022) gjennom Norges forskningsråds MILJØFORSK-program.

PARKAS er ledet av NIKU med forskere fra NIVA, NIBIO, Nordlandsforskning og NINA, samt en gruppe utenlandske forskerkollegaer fra flere europeiske land. Vi skal utforske hvordan naturmangfold, kulturhistoriske verdier og andre miljøgoder kan forvaltes på en helhetlig måte som bidrar til å oppnå politiske mål om et bærekraftig samfunn gjennom grønn omstilling.

Utgangspunktet for prosjektet er at tillit i befolkningen til politiske beslutninger og forvaltning er avgjørende for å oppnå grønn samfunnsomstilling. I prosjektet skal vi undersøke forvaltningsordningen for naturvernområder, med Hardangervidda og Saltfjellet-Svartisen nasjonalparker som case, for å finne løsninger som sikrer slike områder som miljøressurs og gode for samfunnet i sin helhet uten at det går ut over lokale bruksinteresser og verneverdier.