Click here for the text in English
 Cliquez ici pour le texte en Français

Hvem vi er

Prosjektet samler den tverrfaglige erfaringen av 12 forskere fra NIKU, NIVA, NIBIO, Nordlandforskning and NINA. Forskningsgruppen representerer disipliner som spenner fra sosiologi, etnologi, geografi, arkeologi, arkitektur, politisk økologi, miljøhistorie, ressursforvaltning, planteøkologi og GIS-prosjektering. Vi har også utvidet kompetanse innen kulturarvpolitikk, miljøforvaltning, landskapsforvaltning, biologisk mangfold, landskapsanalyse og -metodikk, teknisk bevaring av bygninger og kulturarv.

 

VÉRONIQUE KARINE SIMON, prosjektleder og arbeidspakkeleder (wp1 og wp9)

Norsk institutt for kulturminne forskning (NIKU)

Jeg er født og oppvokst i de franske Alpene. Jeg er utdannet arkitekt fra Arkitekturhøgskole i Grenoble (FR), og har en doktorgrad (PhD) i landskapsarkitektur fra Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU, Ås). Jeg har spesialkompetanse i steds- og landskapsanalyse, konseptutvikling og mulighetsstudier. Forskningsinteressen min ligger i den koblingen mellom arkitektur, mennesker og natur med særlig fokus på sårbare miljøer og bygder (f.eks. naturvernområder, jordbrukslandskap og tettsted med tradisjonell næring). Jeg har lang erfaring på medvirkningsmetoder der målet er å tydeliggjøre og fremheve befolknings oppfatninger av miljø de bor i, menneskelige aktiviteter, og kultur- og naturarv. Jeg har vært ansatt som forsker i NIKU siden 2015. Jeg har deltatt i en rekke forskningsprosjekter bl.a. CHERISCAPE-prosjekt («Cultural heritage in landscape», European Joint Programming Initiative, ‘Cultural Heritage – A Challenge for Europe’, 2014-2016) der målet var å undersøke nærmere forholdet mellom landskap og kulturarv konsepter og hvordan de fremmer sosiale verdier og kulturelle konstruksjoner i fortid, nåtid og fremtid.

 

 

GRETE SWENSEN, nestleder (wp1)

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)

Utdannet etnolog (kulturhistoriker) fra Universitetet i Oslo, med PhD (doctor artes) fra 1996. I dag er jeg seniorforsker og har siden jeg startet i NIKU i 2000 fått en lang erfaring i forskningssamarbeid, både som prosjektleder, forskningskoordinator og aktiv forsker. I bred forstand er jeg opptatt av å undersøke hvordan mennesker forholder seg til sine omgivelser og miljø. Miljø kan dreie seg om ulike typer kulturlandskap, og jeg har vært engasjert i en serie forskningsprosjekter som har fokusert på ulike problemstillinger tilknyttet seterlandskap, jordbrukslandskap, byers randsonelandskap og bytransformasjonsområder. I de seinere årene har det hovedsakelig vært kulturmiljøer i by jeg har jobbet med, og siden 2016 har jeg vært koordinator for den strategiske forskningssatsingen (SIS) i NIKU som fokuserer på kulturarv i by.

 

 

TORGRIM SNEVE GUTTORMSEN, forsker og arbeidspakkeleder (wp2)

Norsk institutt for kulturminneforskning

Torgrim Sneve Guttormsen er arkeolog (PhD) og forsker I/ seniorforsker, og har vært ansatt i NIKU siden 2001. I løpet av sin tid i NIKU har han deltatt i en rekke forskningsprosjekter og oppdragsbaserte prosjekter rettet mot planlegging og forvaltning av kulturminner samt bruk av kulturminner som samfunnsressurs. Hans primære forskningsinteresser i NIKU har vært oppdrag og forsking om kulturminner og deres omgivelser, særlig knyttet til kulturarv, miljøovervåking og planlegging, det vil si kulturminner som ressurs, verdi i policy/forvaltning og i samfunnet. Han koordinerer NIKUs strategiske instituttsatsing for 2016-2020 om kulturminneforvaltning og -politikk.

 

 

 

FRODE SUNDNES, forskar og arbeidspakkeleder (wp3 og wp9)

Norsk institutt for vassforsking (NIVA)

Eg har internasjonal og tverrfagleg erfaring frå utviklings- og miljøfeltet, med særlig fokus jordrettar, ressurskonflikter, naturvern og miljøforvaltning, i Afrika sør for Sahara, og i Noreg. Doktorgradsarbeidet ved Noregs miljø- og biovitskaplege universitet (NMBU) innan politisk økologi og miljøhistorie var ein studie av korleis aktørar, diskursar og materielle vilkår samhandlar i prosessar knytt til jordreformer og naturvern, og korleis dette igjen verkar på lokale livsvilkår og på landskap. Med utgangspunkt i eit omstridt skogsområde i KwaZulu-Natal i Sør-Afrika, gjekk studien inn i konfliktar kring jordrettar, natur og historie knytt til eit verdsarvlista verneområde og populær økoturismedestinasjon.  Eg har i sitt postdoktorarbeid jobba med kunnskapsproduksjon og vernepolitikk i norsk miljøforvaltning i ein studie av forvaltning av landskap og villrein i Setesdal Vesthei-Ryfylkeheiane Landskapsvernområde. Eg har jobba som forskar ved NIVA sidan 2016 og har vore involvert i ei rekke prosjekt knytt til miljø- og vassforvaltning, dels med fokus på miljøhistorie (urbane vassvegar; historisk tarebruk), og dels med fokus på deltaking og kunnskapsproduksjon (utmarksforvaltning; skogbruk; regulerte vassdrag; organisering av norsk vassforvaltning).

 

 

BOLETTE BELE, forsker og arbeidspakkeleder (wp4)

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

Bolette Bele er vegetasjonsøkolog og forsker ved NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) sitt kontor i Trondheim. Forskningen har fokus på tradisjonelle og økologiske aspekter i det norske kulturlandskapet. Blant hennes hovedinteresser er tradisjonelle driftssystemer og tradisjonell økologisk kunnskap knyttet til biodiversitet og skjøtsel av kulturmarker. Hun har over flere år fokusert på seterlandskapet og effekten av å utnytte utmarksressursene. I samarbeid med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) har hun studert beitepreferanser hos melkekyr i seterlandskapet og hvordan dette påvirker det biologiske mangfoldet. Hun har også deltatt i et tverrfaglig forskerteam som undersøkte hva «terroir produkter» eller produkter med lokale egenskaper/kvaliteter betyr under norske forhold. I samarbeid med NIKU deltok hun i CheriScape (Cultural heritage in Landscape), som var et JPI finansiert prosjekt ledet fra Universitetet i Newcastle. Et pågående Interregprosjektet «Biologisk kulturarv som bærekraftig verdiskaper» gjennomføres i samarbeid med Centrüm för biologisk mångfald (SLU) og Södertörns Högskola, Stocholm.

 

 

 

CAMILLA GODØ RISVOLL, forsker (wp7)

Nordlandsforskning

Jeg har ph.d. i sosiologi fra Nord universitet og master i internasjonale miljøstudier fra Noragric, Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet på Ås. Jeg jobber med tverrfaglig forskning innen ressursforvaltning, bærekraft, endringsprosesser og klimatilpasning i lokalsamfunn, lokal medvirkning, og bruk og vern av land – og kystressurser. Jeg har spesielt fokus på beitenæringer (reindrift og sauenæring) i nord. Jeg har jobbet som forsker ved Nordlandsforskning siden 2015. Jeg deltar i en rekke forskningsprosjekter, bla. ForsøkVern: Følgeevaluering av forsøksordningen med partssammensatte nasjonalpark- og verneområdestyrer, og LocalCarnivore: Grazing Resources, Carnivores and Local Communities, finansiert av Norges Forskningsråd.

 

 

EDWIN (EDDIE) SCHMITT, forsker (wp2)

Norsk institutt for kulturminneforskning

Jeg er utdannet miljøantropolog med fokus på anvendte, språklige og historiske emner. Tidligere forskningsinteresser inkluderer kommodifisering av jordbruk og kulturarv, koblinger mellom landbruks- og religiøse systemer, etnisk turisme og vannkraftutvikling i Sørvest-Kina. For min doktorgradsforskning utførte jeg etnografisk og undersøkelsesbasert forskning om miljøbevissthet i byen Chengdu. Som postdoktor ved Universitetet i Oslo undersøkte jeg hvordan den historiske energiproduksjonen er knyttet til dannelsen og endringene i de bredere politiske maktstrukturene som finnes i hele det kinesiske samfunnet. Siden 2018 utvikler jeg et beslutningsverktøy som vil kombinere vurderinger av samfunnsøkonomiske, biofysiske og geopolitiske virkninger av kulturminner i én ramme; de første casestudiene av prosjektet involverer industriell kulturarv i Norge med fokus på gruvedrift. Ved NIKU er jeg for tiden ledende koordinator for et tverrfaglig team av forskere fra syv land som bygger på innsikten fra PARKAS; målet er å utvikle et prosjekt som kritisk undersøker deltakende og bevisste praksiser som brukes til å forvalte arv og landskap i et forsøk på å gjøre disse praksisene mer rettferdig og effektivt.

JUKKA NYYSSÖNEN, forsker

Norsk institutt for kulturminneforskning

Jeg er historiker, med dr.grad fra UiT – Norges arktiske universitet om samisk identitetspolitikk i Finland (2007). Jeg har forsket samisk historie bl.a. fra miljø-, utdannings-, vitenskaps- og dyrehistorisk vinkling. Bland mine forskningsinteresser er relasjonen mellom og forvaltningen av skogsbruk og reindrift i samiske bosettingsområder i Finland, miljø som identitetpolitisk ressurs for samisk etnopolitisk bevegelse, reinens posisjonering i forskning og Lappologiens historie. For PARKAS forsker jeg, med lang historisk forankring, forandringer i samiske opinioner om og ulike måter å ramme nasjonalparker i Inari, Finland, samt deres mandat i administrasjon av miljøvern.

 

MARIANNE KARLSSON, forsker NIVA (wp3)

BJØRN EGIL FLØ, forsker NIBIO og arbeidspakkeleder (wp5)

KNUT FAGERAAS, forsker NINA og arbeidspakkeleder (wp6)

NILS AAGE HAFSAL, GIS ingeniør NIKU (wp6)

AASE KRISTINE AASEN LUNDBERG, forsker Nordlandsforskning og arbeidspakkeleder (wp7)

ANNE-CATHRINE FLYEN, forsker NIKU og arbeidspakkeleder (wp8)