PARKAS

Building trust to environmental policy as catalyst for a green transition

Category: Bygge tillit og dele kunnskap

PARKAS siste forskerseminar

PARKAS sluttseminar er nær!

Program: PARKAS end seminar, 1-2 June 2022

Hold av dato 1.-2. juni 2022

Arrangementstype: seminar – Sted: digitalt og Oslo (Thon Hotel Opera)

Tema: «Bygge tillit til miljøpolitikk som katalysator for en grønn omstilling».

I PARKAS’ sluttseminar skal forskerne dele resultatene sine og prøve å svare prosjektets hovedmål om en forbedret integrasjon av kulturarven innenfor de rammene som dominerer forvaltningen av nasjonalparker (med hensyn til bl.a. natur- og kulturbevaring samt samfunnsøkonomisk aktivitet).

Ny informasjon om programmet kommer snart. Arrangementet avholdes i Oslo og skal også strømmes.

Vi ser fram til å se deg på seminaret!

Kontakt: Véronique K. Simon Nielsen – veronique.simon@niku.no 
Lenker: https://parkas.niku.no/ og https://www.niku.no/prosjekter/parkas/

Announcing PARKAS final seminar!

Program: PARKAS end seminar, 1-2 June 2022

Save the date: 1-2. June 2022

Event type: seminar – Venue: digital and Oslo (Thon Hotel Opera)

Theme: «Building trust in environmental policy as a catalyst for a green transition».

In PARKAS ‘final seminar, our researchers will share their results as regards to project’s main goal on an improved integration of the cultural heritage within the framework of national parks management (with regard to nature and cultural conservation and socio-economic activity, among others).

New information about the program coming soon. The event will be hold in Oslo and will also be streamed.

We look forward to seeing you at the seminar!

Contact: Véronique K. Simon Nielsen – veronique.simon@niku.no 
Links: https://parkas.niku.no/ and https://www.niku.no/prosjekter/parkas/

Hvorfor skal vi lytte til folk?

Invitasjon til parkas-seminar, 3.-4. juni 2021

Format: digital
Hovedspråk: engelsk
Programmet er tilgjengelig her.

Tema «Future parks: why should we listen to people?»

Målet med seminaret er å presentere nåværende resultater og diskutere i plenum hvordan nasjonalparken best forvaltes for fremtiden. Overordnede temaer vil omfatte tillit, styringssystemer, engasjement og deltakelse, natur-kultur samspill, friluftsliv, etnisitet og identitet, interessemotsetninger, teknologisk innovasjon, samt mulige løsninger for fremtiden.

Vi inviterer dere til diskusjon omkring disse temaene og ønsker å reflektere i felleskap over nasjonalparks ønskelige fremtid(er).

PARKAS-prosjektet er delt inn i flere arbeidspakker som undersøker disse temaspørsmål på ulike måter. Alle arbeidspakkene vil være representert på seminaret. Vi, forskergruppen og eksterne partnere, skal formidle våre resultater og funn til dere med korte foredrag på engelsk. Presentasjonene skal gi et innblikk i PARKAS’ helhetlig forskningsaktivitet, basert på pågående analyse- og skriveprosess som skal munne ut i vitenskapelige artikler.

På grunn av den generelle pandemisituasjonen vil midtveisseminaret være heldigitalt og kan følges via Microsoft-Teams. Ta gjerne kontakt dersom dere har spørsmål eller dere ønsker å få lenken til seminaret.

Vi gleder oss! 😊

Kontaktperson: prosjektleder Véronique Karine Simon Nielsen

Digitale kulturkvelder i Nore og Uvdal

To heldigitale arrangementer som svarte til forventningene.

Forskere trenger kunnskap og innspill fra lokalbefolkningen for å forstå sammenhengen mellom kulturarv og naturarv. Kunnskap og tillit er nøkkelen til god forvaltning av vidda. I forskningsprosjektet Parkas ønsker vi å bygge tillit mellom lokalbefolkning ved Hardangervidda og forvaltningen.

I januar og februar inviterte vi de lokale innbyggere i Nore- og Uvdal til to kulturkvelder 28. januar 2021 og 25. februar 2021. Vi ønsket å spørre fjellbygdene om hvordan de som bor og lever tett på Hardangervidda mener at nasjonalparken best forvaltes. Målet vårt med kulturkveldene var å dele det vi har kommet frem til i prosjektet og kvalitetssjekke at bildet vi har trukket er sant.

Våre forventninger til kulturkveldene ble  mer enn oppfylt i to vellykkede kulturkvelder!

Program: Digital workshop og dialog med innbyggerne i studieområde ved Hardangervidda, Nore og Uvdal. Kveldene ble organisert i samarbeid med Nore og Uvdal Bygdetun og kommunen. Det ble avholdt fire presentasjoner av foreløpige resultater etter arbeidet vårt i 2019 og 2020 (intervjuer, feltarbeid, litteraturarbeid, mm.). Presentasjonene ble etterfulgt av en åpen diskusjon med innbyggerne, med utdeling av erfaringer og tilbakespill på våre tolkninger.

28. januar 2021:  Utmarksforvaltning og Naturarv og kulturarv synergier.

  • Bolette Bele (NIBIO) og Véronique K. Simon (NIKU) «Bygdefolkets spor i landskapet – sammenvevd naturarv og kulturarv i Jønndalen og Tøddøldalen».
  • Bjørn Egil Flø (NIBIO) «Sår gror seint – ein refleksjon om korleis fortida pregar den notidige utmarksforvaltinga»

25. februar 2021: Slitasjespor i fjellet og Kartfesting av lokal kunnskap.

  • Knut Fageraas (NINA) og Nils Aage Hafsal (NIKU) «Kartfesting av lokal kunnskap om natur- og kulturarv i Jønndalen og Tøddøldalen: Kan det være nyttig som forvaltningsverktøy?»
  • Anne-Cathrine Flyen (NIKU) «Slitasjespor i fjellet: Hvor mye kan vi tåle og hvordan kan vi hindre slitasje og fortsatt ønske velkommen til bruk av fjellet?»

Her finner du programmet for begge kulturkveldene

Se også:

Kulturkvelder med fjellbygdene!

NYTT ARRANGEMENT SNART: 25. februar 2021!

Digitale kulturkvelder i Nore og Uvdal

I forskningsprosjektet Parkas ønsker vi å bygge tillit mellom lokalbefolkning i fjellbygdene ved Hardangervidda og forvaltningen.

Program: Digital workshop og dialog med innbyggerne i studieområde ved Hardangervidda, Nore og Uvdal. Kvelden er organisert i samarbeid med Bygdetunet og Nore og Uvdal kommune . Det innebærer flere presentasjoner av nåværende resultater etter arbeidet vårt i 2019 og 2020 (intervjuer, feltarbeid mm.). Presentasjonene etterfølges av en diskusjon med innbyggerne, utdeling av erfaringer og tilbakespill på våre foreløpige tolkninger.

Her finner du fullstendig program for kulturkvelden 25. februar 2021

Se også Siste nytt om forskningen:  «Vil bygge tillit mellom lokalbefolkning ved Hardangervidda og forvaltningen«, skrevet av Jorid Martinsen (NIKUs Kommunikasjonsrådgiver).

 

© 2023 PARKAS

Theme by Anders NorenUp ↑