English

Prosjektet skal undersøke forvaltningsordningen for naturvernområder, med Hardangervidda og Saltfjellet-Svartisen nasjonalparker samt tilliggende landskapsvernområder som case. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med en rekke norske offentlige og private aktører. De er sentrale aktører for å forstå de store utfordringene som møtes i naturvernområder og viktige samarbeidspartnere for å designe løsninger som sikrer naturvernområder som miljøressurs og gode for samfunnet i sin helhet uten at det går ut over lokale bruksinteresser og verneverdier.

 

RIKSANTIKVAREN

HORDALAND FYLKESKOMMUNE

NORDLAND FYLKESKOMMUNE

STATENS NATUROPPSYN

DEN NORSKE TURISTFORENING, OSLO OG OMEGN

SAMETINGET

SALTFJELLET REINBEITEDISTRIKT I NORDLAND

STATSKOG NORDLAND

MIDTRE NORDLAND NASJONALPARKSTYRE

 

Utvidet gruppe:

NORSK VILLREINSENTER

NORE OG UVDAL KOMMUNE